Competencias

 • Xerales

  • Elaboración de peritaxes, informes e proxectos.
  • Xestión de actuacions e coordinación de equipos multidisciplinais.
  • Execucions de plans de mellora.
  • Implementación e desenvolvemento de programas de trasferencia tecnolóxica
  • Realización de campañas oceanográficas.
  • Asistencia e asesoramento en medio mariño.
  • Docencia, divulgación e sensibilización.
  • Manexo e aplicación de sistemas de información xeográfica (GIS).

 • Oceanografía Biolóxica

  • Realización de labores de inspección e extensión pesqueira.
  • Asesoramento en tecnoloxías de explotación, evaluación e xestión.
  • Realización de peritaxes e asistencia técnica a cofradía de pescadores.
  • Diseño, planificación e xestión de explotacións e plantas de acuicultura.
  • Dirección e realización de análisis microbiolóxicos, patolóxicos e de sanidade animal.
  • Supervisión e dirección de lonxas.
  • Aplicación de técnicas de biologxía molecular e xenética o cultivo e repoboación.

 • Xestión Mariña e Litoral

  • Desenvolvemento e planificación de estudos aplicados á inxeniería civil como paso previo ás actuacions no medio mariño
  • Evaluación e prevención de riscos no sector marítimo.
  • Elaboración e execución de plans de ordenación do litoral.
  • Xestión de actividades de ocio e turismo, centro de interpretación ambiental, parques e espacios naturais protexidos e centros de recuperación de especies mariñas ameazadas.
  • Consultoría e asesoramiento ambiental.
  • Xestión de catástrofes naturais.
  • Planificación, dirección e xestión de portos.
  • Xestión de estacions de depuración de augas.
  • Xestión de acuarios e museos relacionados co medio mariño.

 • Oceanografía Física

  • Aplicación oceanográfica de teledetección.
  • Meteoroloxía e Climatoloxía.
  • Evaluación de vertidos.
  • Aproveitamento enerxético.
  • Aplicación de técnicas de análisis de datos e teoría dos fenómenos físicos mariños.
  • Xestión e diseño de mareógrafos, boias meteorolóxicas e oceanográficas.

 • Oceanografía Química

  • Dirección e realización de ensaios en laboratorio.
  • Xestión de plantas desalgadoras.
  • Explotación de recursos químicos mariños para farmacoloxía, cosmética, sector enerxético, industria química…

 • Oceanografía Xeológica

  • Explotación de recursos xeológicos mariños.
  • Elaboración de batimetrías, cartografías e prospección xeofísica.
  • Modelización de proyectos xeológicos nos océanos.
  • Rexeneración de praias.

PARA MÁIS INFORMACIÓN CONSULTA OS SEGUINTES DOCUMENTOS

Tríptico competencias laborais

Plan de Estudos Ciencias do Mar

Resolución Oficial Ciencias do Mar