Asamblea

A Asamblea Xeral é o órgano supremo da asociación; os seus membros forman parte por dereito propio e irrenunciábel.

Os membros da asociación, reunidos en sesión da Asamblea Xeral, legalmente constituida, han de decidir por maioría os asuntos que sexan competencia da Asamblea.

Tódolos membros quedan suxeitos ós acordos da Asamblea Xeral, incluidos os ausentes, os que discrepen e os presentes que se abstivesen de votar.

Art. 8 | Estatutos da Asociación de Oceanógrafos de Galicia.

10

anos de traballo

350

socios e socias

957

accions promovidas